ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


ΑΓΓΕΛΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ


Ενοικιζεται, για χρση επαγγελματικ, για διρκεια πντε ετν, ο υπγειος διατηρητος χρος επιφανεας 60 τ.μ ακιντου που βρσκεται στην Αθνα, στην περιοχ της Ακρπολης, επ της οδο Ερεχθεου, αρ. 50, ιδιοκτησας του Μεροπεου Φιλανθρωπικο Ιδρματος αντ μηνιαου μισθματος 800 ευρ σταθερο για τα πρτα τρα τη και αναπροσαρμοζμενου για τα επμενα δο τη.


Πληροφορες δδονται καθημεριν στα γραφεα του Ιδρματος, Διονυσου Αρεοπαγτου αρ. 45, Αθνα και ρες 9.00-13.00 και στo τηλφωνο 6977307594 απ την κα. Ε. Θανογιαννη.

Η ανακονωση αναρτθηκε στις 21/1/2014.

.........

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το «ΜΕΡΟΠΕΙΟΝ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΝ ΙΔΡΥΜΑ», δχεται προσφορς για τη μσθωση ενς γωνιακο διατηρητου ακιντου ιδιοκτησας του, το οποο αποτελεται απ ισγειο, πρτο και δετερο ροφο συνολικς  επιφνειας 528,18 τ.μ. (ειδικτερα, επιφνεια ισογεου: 363,31 τ.μ., 1ου ορφου: 151,87 τ.μ. και 2ου ορφου: 13 τ.μ.) και  βρσκεται στην οδ Δαβκη, αρ 62 στην Καλλιθα Αττικς.
Το μσθιο θα χρησιμεσει ως επαγγελματικ στγη του μισθωτ.
Η διρκεια της μσθωσης ορζεται σε τρα (3) τη, δυναμνης να παραταθε κατπιν συμφωνας.
Η αρχικ τιμ (τιμ βσης/εκκνησης) του μισθματος ορζεται σε 6.500,00.- € / μνα.  
Οι προσφορς θα υποβλλονται ιδιοχερως στη Γραμματεα της δρας του ΜΕΡΟΠΕΙΟΥ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ, οδς Διονυσου Αρεοπαγτου 45 Αθνα θα αποστλλονται με συστημνη επιστολ ταχυμεταφορς στο «Μερπειον Φιλανθρωπικν δρυμα», Διονυσου Αρεοπαγτου αρ. 45, Αθνα, ΤΚ 117 42.

Ειδικτεροι συνοπτικ ροι εκμσθωσης του ακιντου:

1. Η εκμσθωση θα γνει σμφωνα με την προβλεπμενη διαδικασα απ το Ν. 4182/2013 ως χει τροποποιηθε και ισχει.
2. Η μσθωση αρχζει απ την ημρα της υπογραφς του μισθωτηρου και λγει μετ απ 3 χρνια, με δυναττητα παρατσεως κατπιν συμφωνας των μερν.
3. Το μσθωμα, με τα αναλογοντα σ’ αυτ τλη χαρτοσμου θα κατατθεται, εντς του πρτου πενθημρου κθε μισθωτικο μνα, σε τραπεζικ λογαριασμ του Ιδρματος στα Γραφεα του Ιδρματος σε αρμδιο πρσωπο που θα υποδεξει το δρυμα, χωρς λλη χληση του μισθωτ.

4. Ο μισθωτς με την υποβολ της προσφορς του και την εν συνεχεα υπογραφ της μισθωτικς σμβασης τεκμαρεται (κατ αμχητο τεκμριο) τι γνωρζει την πραγματικ κατσταση του μισθου καθς και τι τοτο εναι κατλληλο για την χρση την οποα το προορζει και κατ συνπεια το δρυμα δεν χει ευθνη για πραγματικ ελαττματα του μισθου καθς και αν τοτο εναι απρσφορο για τη λειτουργα της δραστηριτητας που το προορζει (πως λγου χρη, λγω αδυναμας κδοσης της σχετικς δειας).

5.  Ο μισθωτς δναται να προβε σε προσθκες μεταβολς του μισθου  μνο μετ απ σμφωνη γγραφη συνανεση του Ιδρματος.
 
6. Το μσθιο μισθνεται για να χρησιμοποιηθε αποκλειστικ για επαγγελματικ χρση, με τη διευκρνιση τι λγω του χαρακτηρισμο του κτηρου ως διατηρητου εξαιρεται απ το Π.Δ. 34/1995 ως χει τροποποιηθε και ισχει. Περαιτρω, ο πλειοδτης αναλαμβνει την υποχρωση να δηλσει κατ την υποβολ της προσφορς του, τη συγκεκριμνη χρση για την οποα προορζεται το μσθιο, την οποα χρση δεν μπορε να μεταβλλει χωρς την προηγομενη  γγραφη συνανεση του Ιδρματος.

7. Απαγορεεται η υπομσθωση παραχρηση της χρσης μρους με χωρς αντλλαγμα ολκληρου του μισθου χωρς την προηγομενη γγραφη συνανεση του Ιδρματος.

Περαιτρω πληροφορες δδονται καθημεριν στα γραφεα του Ιδρματος, Διονυσου Αρεοπαγτου αρ. 45, Αθνα και ρες 10.00-13.00 και στo τηλφωνο 6977307594 απ την κα. Ε. Θανογιννη.

Αναρτθηκε στις 23/6/14

 


MEROPION.GR - Copyright 2009 - Developed by Okeanis